โรงเรียนบ้านพัฒนา 2

หมู่ที่ 4 บ้านเชี่ยวหลาน ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84230

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077 346117

director

นางสาววาสนา จันทร์ทอง
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านพัฒนา2

Previous
Next

ประวัติ โรงเรียนบ้านพัฒนา2

โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 ตั้งอยู่เลขที่ 660 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ( เขตเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สถานที่ตั้ง หมู่บ้านจัดสรร ซึ่งเป็นหมู่บ้านจัดสรรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 จัดตั้งขึ้นโดยการยุบรวมโรงเรียน 3 โรง ที่อยู่เหนือเขื่อนของตำบลไกรสรเดิม โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 ได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2527 ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนบุคลากร จำนวน 9 อัตรา นักการภารโรง 1 คน ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 145 คน

ปัจจุบันมีนายฐิติพร สุทธิจนดาวงศ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีบุคลากรครู 8 คน นักการภารโรง 1 คน มีนักเรียนทั้งหมด 145 คน เป็นนักเรียนชาย 85 คน นักเรียนหญิง 60 คน มีห้องเรียนที่ทำการสอน จำนวน 8 ห้องเรียน ตั้งแต่ระดับ อนุบาล1 – ป.6 มีอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง 8 ห้องเรียน , อาคารห้องสมุด 1 หลัง , อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง , ลานกีฬาอเนกประสงค์ 1 ลาน , อาคารประชุมอเนกประสงค์ 1 หลัง

อักษรย่อของโรงเรียน

บ.พ. 2 16

คำขวัญโรงเรียน

สะอาด เรียนดี มีวินัย จิตใจคุณธรรม

นโยบายการจัดการศึกษา

1. จัดการศึกษาให้นักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
2. ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในทุกด้าน
3. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
4. จัดการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
5. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและการจัดสวัสดิการเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
6. จัดสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศร่มรื่น สะอาด สวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้
7. จัดให้เป็นโรงเรียนของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน

วิสัยทัศน์

  “สุขภาพสมบูรณ์ เพิ่มพูนปัญญา มีจิตอาสา พัฒนาอารมณ์ นิยมความเป็นไทย”

ปรัชญา

“ความรู้คือเครื่องส่องทางเดินให้ชีวิต”

พันธกิจ

1. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศต่อการศึกษาของนักเรียน
2. พัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานตามวิชาชีพและส่งเสริมเลื่อนวิทยฐานะ
3. ส่งเสริมการศึกษาด้านการสื่อสารและเทคโนโลยี
4. เชิญชวนและส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในทุกสายงานของโรงเรียน
5. มีการประกันคุณภาพการศึกษาสู่เกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ

เป้าประสงค์

1. บรรยากาศในโรงเรียนร่มรื่น ถูกลักษณะและปลอดภัย
2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถตามความต้องการของสังคม
3. สามารถจัดหาและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
4. โรงเรียนและชุมชนมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
5. นักเรียนทุกคนได้พัฒนาศักยภาพ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

กิจกรรมโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์